Inici del Contingut

Per què estudiar?

Si voleu ser uns professionals multidisciplinaris amb un ampli ventall de sortides laborals en els àmbits de la gestió del territori, el desenvolupament rural i urbà, els Sistemes d’Informació Geogràfica, la docència... us interessa el Grau de Geografia.

La formació en Geografia permet enfrontar-se al món laboral en diversos àmbits, tant públics com privats.  A més de l’ensenyament, en tots els nivells, i de la investigació bàsica i aplicada, els nous camps d’inserció laboral dels geògrafs s’han anat adaptant a un context laboral dinàmic que es caracteritza sobretot per la flexibilitat i fàcil adaptació d’una formació global i àmplia.

Entre les SORTIDES LABORALS actuals destaquen:

Tècnic en Sistemes d’Informació Geogràfica i en elaboració de mapes.  Especialista en el maneig de tecnologies de la informació geogràfica i en l’elaboració i interpretació de cartografia (consultories, empreses privades, instituts de recerca i administració pública en tots els seus nivells).

Agent de desenvolupament local.  Personal de l’administració local o comarcal per endegar projectes de dinamització territorial.  Expert en la realització d’estudis demogràfics i de població, estudis de dinamització socioeconòmica, així com propostes per a polítiques públiques amb impacte espacial.

Tècnic mediambiental i assessor en la realització de treballs relacionats amb el medi ambient, i els espais, recursos i riscos naturals (consultories, empreses privades, instituts de recerca i
administració pública en tots els seus nivells).

Docent de Geografia en els diferents nivells de l’ensenyament.

Tècnic de projectes de mobilitat.  Capacitat per a l’actuació i intervenció en el territori i en la seua gestió, reforçant el caràcter aplicat i experimental de la formació geogràfica.

Urbanista.  Especialista i assessor en l’elaboració de plans d’ordenació territorial a qualsevol escala, així com la confecció de plans de desenvolupament territorial, regional i local o dinamització de recursos territorials i turístics (consultories, empreses privades i administració pública en tots els seus nivells).

Investigador/a de temes socioeconòmics i demogràfics.  Expert en el desenvolupament de la investigació geogràfica, de caràcter bàsic i aplicat, així com la divulgació de la ciència geogràfica a través de qualsevol mitjà de comunicació (agències de notícies i mitjans de comunicació, editorials, universitat, consultories, empreses privades...).

Meteoròleg.  Els estudis de Geografia permeten accedir al cos de Meteoròlegs/meteoròlogues. En aquest cas es recomanable fer, a posteriori, un màster d’especialització en climatologia.

Pèrit judicial. Redacció de dictàmens judicials per possibles conflictes sobre límits de terme entre ajuntaments o de conflictes entre particulars sobre propietats urbanes o rurals.

Tècnic de Cadastre.  Tècnic i gestor de cartografia cadastral dins de la Direcció General de Cadastre, d’Ajuntaments o Diputacions.

Tècnic d’Administració Local.  Els geògrafs adquireixen coneixements per gestionar la informació territorial i dur terme les tasques de funció pública, fet que el valida per presentar-se a concursos o oposicions.